ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

praca zespołowa
Seminaria i warsztaty metodyczne

Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej

Zapoznanie z istotą pracy zespołowej, jako jednego z głównych elementów doskonalących jakość pracy placówki oświatowej. Podkreślenie znaczenia pracy zespołowej w stosunku do indywidualnych działań podejmowanych przez nauczycieli, doskonalenie metod i form współpracy w gronie pedagogicznym, realizacja standardów kontroli zarządczej.