ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych obejmuje 6 godzin. Koszt kursu 120 zł.

Kurs na wychowawców kolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na wychowawców kolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży obejmuje 36 godzin.Koszt kursu 120zł.

Warsztaty dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów w relacjach dzieci-dzieci, nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzina

Warsztaty obejmują: sposoby reagowania na konflikty; sposoby diagnozowania źródeł konfliktów; modyfikowanie zachowań agresywnych u dzieci; metody budowania więzi w zespołach; sposoby rozwiązywania konfliktów; ćwiczenie sposobów negocjacji; style kierowania zespołem.

Warsztaty z zakresu komunikacji dla nauczycieli klas I-III

Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych między innymi w zakresie: pracy w grupie; sposobów nawiązywania kontaktu z dziećmi; metod nawiązywania kontaktu z rodzicami; metod modyfikowania negatywnych napięć w grupie dzieci; rozpoznawania stylów komunikacyjnych.

Warsztaty na temat “Dziecko krzywdzone, wykorzystywane seksualnie w aspekcie psychologicznym i prawnym”

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują stosowne zaświadczenie.

Seminarium “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej”

Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED” zaprasza na seminarium na temat:  “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej” Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami dotyczącymi organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Seminarium obejmuje 6 godzin. Prowadzone jest metodą wykładu z…

Warsztaty “Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cele warsztatów: Opracowywanie szkolnego systemu wspierania uczniów. Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Warsztaty trwają 6 godzin. Prowadzone są metodą wykładu z elementami warsztatów. Koszt: 100…

Seminarium “Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady postępowania pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych. Prawa i obowiązki pracowników wynikające z ustawy Znaczenie pojęć zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych….

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.

Realizacja zadań związanych z realizacją rządowych programów poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach “Zero tolerancji dla przemocy w szkole” oraz  “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole, placówce, poprawa stanu bezpieczeństwa, opracowywanie ryzyka…

Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej

Zapoznanie z istotą pracy zespołowej, jako jednego z głównych elementów doskonalących jakość pracy placówki oświatowej. Podkreślenie znaczenia pracy zespołowej w stosunku do indywidualnych działań podejmowanych przez nauczycieli, doskonalenie metod i form współpracy w gronie pedagogicznym, realizacja standardów kontroli zarządczej.